فال حافظ

فال حافظ

ديدم به خواب دوش که ماهي برآمدي
تعبير رفت يار سفرکرده مي رسد
ذکرش به خير ساقي فرخنده فال من
خوش بودي ار به خواب بديدي ديار خويش
فيض ازل به زور و زر ار آمدي به دست
آن عهد ياد باد که از بام و در مرا
کي يافتي رقيب تو چندين مجال ظلم
خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق
آن کو تو را به سنگ دلي کرد رهنمون
گر ديگري به شيوه حافظ زدي رقم
کز عکس روي او شب هجران سر آمدي
اي کاج هر چه زودتر از در درآمدي
کز در مدام با قدح و ساغر آمدي
تا ياد صحبتش سوي ما رهبر آمدي
آب خضر نصيبه اسکندر آمدي
هر دم پيام يار و خط دلبر آمدي
مظلومي ار شبي به در داور آمدي
دريادلي بجوي دليري سرآمدي
اي کاشکي که پاش به سنگي برآمدي
مقبول طبع شاه هنرپرور آمدي

تعبیر فال : به زودی دوران غم و هجران سپری می شود و به آرزوهای خود می رسی. با مهر و محبت، بهتر می توانی به مقصود خود دست یابی. اگر تردید و هراس را از خود دور کنی، موفقیت حتمی است. مراقب سخنان و رفتار خود باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای toomas.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:toomas.ir